Privacy Policy in english

Moje / My Cookies

Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.
 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu.

B. Poděkování

Tento dokument byl vytvořen za použití šablony z SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven Website Planet).

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na našich webových stránkách;
 4. informace, které zadáte, když si na našich webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 6. informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách;
 7. informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes naše webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 9. informace, které odešlete na naše webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 11. jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 1. správu našich webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení našich webových stránek právě vám;
 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 9. zaslání našeho e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se našeho podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 11. poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem;
 13. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 14. ověření souladu s podmínkami používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na našem webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

E. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členu naší skupiny společností (tzn. našim dceřiným společnostem, naší hlavní holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem) tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodáváme (nebo o prodeji uvažujeme); a
 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

F.Mezinárodní přenosy dat

 1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.
 2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na našem webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.
 4. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

 1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 3. Aniž je dotčen článek G 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže.
 4. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
  1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
  2. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
  3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na náš web; nebudeme vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na náš web).

I. Změny

Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

J. Vaše práva

Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 1. zaplacení poplatku ekvivalentnímu vynaloženému úsilí; a
 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti – za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho OP nebo pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa.

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použijeme, nebo vám nabídneme možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

L. Aktualizace údajů

Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

M. Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jak relační tak trvalé soubory cookies

 1. Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:
  1. Na naší webové stránce používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače {když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách / umožnění používání nákupního košíku na webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele / cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů};
 2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:
  1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;
  2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a
  3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

 1. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:
  1. v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a
  3. v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.
 2. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Privacy Policy

AND. Introduction

 1. The privacy of visitors to our website is very important to us and we are committed to protecting it. These rules explain what we do with your personal information.
 2. Your consent to the use of cookies in accordance with our conditions on the first visit to our website allows us to use cookies each time you visit our website.

B. Thanks

This document was created using a template from SEQ Legal ( seqlegal.com ) and modified Website Planet ).

C. Collection of personal data

The following types of personal data may be collected, stored and used:

 1. information about your computer, including IP address, geographic location, browser type and version, and operating system;
 2. information about your visits and the use of this website, including the source of the recommendation, the length of the visit, the pages displayed and the passage of the website;
 3. information such as the email address you enter when registering on our website;
 4. the information you enter when you create a – profile on our website, such as your name, profile pictures, gender, date of birth, status, interests and hobbies, education and employment;
 5. information such as your name and the email address you enter when you log in to our email services and / or newsletters;
 6. the information you enter when using the services on our website;
 7. information generated when using our website, including when, how often and under what conditions you use it;
 8. information related to your purchase, services used or transactions that you make through our website, which includes your name, address, telephone number, e-mail address and credit card details;
 9. the information you submit to our website with a view to publishing it on the Internet, including your username, profile images and the content of your post;
 10. information contained in any communication you send us by e-mail or through the website, including the content and metadata themselves;
 11. any other personal information you send us.

Before you provide us with the personal data of another person, you must obtain the consent of that person to the publication and processing of this personal data in accordance with this policy.

D. Use of your personal data

The personal information provided to us through our website will be used for the purposes set out in this policy or on the relevant website pages. We may use your personal information for the following purposes:

 1. managing our website and business;
 2. customizing our website to you;
 3. enabling the use of services available on our website;
 4. sending goods purchased through our website;
 5. providing services purchased through our website;
 6. sending statements, invoices, comments on payments and collecting payments;
 7. sending non-commercial commercial communications;
 8. sending specifically requested e-mail notifications;
 9. you can inform us at any time if you have already requested ( if you no longer require );
 10. sending marketing communications regarding our business or the business of carefully selected third parties that we think may be of interest to you by post or, if you have expressly agreed to do so, you can inform us at any time by e-mail or similar technology ( if you no longer require a marketing message );
 11. however, the provision of statistical information about our users to third parties ( these third parties will not be able to identify any individual user ) from this information;
 12. handling inquiries and complaints raised by you or otherwise concerning you in connection with our website;
 13. maintaining the security of our website and preventing fraud;
 14. verification of compliance with the terms of use of our website ( including monitoring of private messages sent through our private messaging service ); and
 15. other uses.

If you submit personal data for publication on our website, we will publish and use it in accordance with the license you provide to us.

Your privacy settings can be used to restrict the disclosure of your information on our site and can be modified using the privacy controls on this site.

We will not provide your personal information to any third party for the direct marketing of them or another third party without your express consent.

E. Disclosure of personal data

We may disclose your personal information to any of our employees, officials, insurance companies, professional advisers, agents, suppliers or subcontractors as reasonably necessary for the purposes set forth in this Policy.

We may disclose your personal information to any member of our group of companies ( ie. our subsidiaries, our main holding company and all its subsidiaries ) so, as reasonably necessary for the purposes set out in this policy.

We may disclose your personal information:

 1. to the extent that we are obliged to do so by law;
 2. in connection with any ongoing or future legal proceedings;
 3. to determine, exercise or defend our legal rights ( including providing information to others to prevent fraud and reduce credit risk );
 4. to the buyer ( or to the future buyer ) of any business or assets that we sell ( or consider selling ); and
 5. any person we reasonably believe in, that it may request the court or other competent authority to provide such personal data and if, in our view, such a court or authority could order the disclosure of such personal data.

Except as provided in this policy, we will not provide your personal information to third parties.

F.International data transfers

 1. The data we collect may be stored, processed and transmitted between any of the countries in which we operate so that we can use it in accordance with this policy.
 2. The data we collect may be transferred to the following countries, which do not have data protection laws equivalent to those in force in the European Economic Area: the United States, Russia, Japan, China and India.
 3. Personal data that you publish on our website or submit for publication on our website may be available worldwide via the Internet. We cannot prevent the use or misuse of this information by others.
 4. You expressly agree to the transfers of personal data described in this Part F.

G. Retention of personal data

 1. This Part G sets out data retention policies and procedures to ensure that we comply with our legal obligations regarding the storage and deletion of personal data.
 2. Personal data that we process for any purpose or purpose may not be retained for longer than is necessary for that purpose or purposes.
 3. Without prejudice to Article G 2, we delete personal data that fall into the categories below by the date and time listed below.
 4. Notwithstanding the other provisions of this Part G, we retain documents ( including those electronic ) containing personal data
  1. to the extent that we are obliged to do so by law;
  2. if we consider that the documents may be relevant to any ongoing or future legal proceedings; and
  3. to determine, exercise or defend our legal rights ( including providing information to others to prevent fraud and reduce credit risk ).

H. Security of your personal information

 1. We will take appropriate technical and organizational measures to prevent the loss, misuse or alteration of your personal data.
 2. We will store all personal data you provide on our secure servers ( password protected and firewall ).
 3. All electronic financial transactions entered through our website will be encrypted.
 4. You acknowledge that the transmission of information over the Internet is inherently uncertain and we cannot guarantee the security of data sent over the Internet.
 5. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password you use to access our website; we will not ask you for the password ( except when you log in to our website ).

AND. Changes

We may update this policy from time to time by posting a new version on our website. You should check this page from time to time to make sure you understand any changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by email or through private messages on our website.

J. Your rights

You may order us to provide you with any personal information we hold about you. The provision of such information will be subject to the following:

 1. payment of a fee equivalent to the effort made; and
 2. by submitting the relevant proof of your identity – for this purpose, we usually accept a photocopy of your OP or passport certified by a notary and the original copy of the billing services, which shows your current address.

To the extent permitted by law, we may refuse to provide the personal information you request.

You can order us at any time not to process your personal data for marketing purposes.

In practice, you either usually expressly agree in advance on how we will use your personal information for marketing purposes, or we will offer you the option to opt out of the use of your personal information for marketing purposes.

TO. Third Party Websites

Our website contains hyperlinks to and details of third party websites. We have no control over and responsibility for the privacy policies and practices of third parties.

L. Data update

Please let us know if you need to correct or update your personal information we have.

M. Cookies

Our website uses cookies. A cookie is a file containing the identifier ( a string of letters and numbers ), which is sent by the web server to a web browser and saved by a web browser. This identifier is then sent back to the server whenever the browser requests the page’s display from the server. Cookies can be either „ permanent “ or „ relationary “. Persistent cookies will be stored by a web browser and will remain valid until their expiration date, unless deleted by the user before the expiration date. On the contrary, the session cookies expire at the end of the user’s session after closing the web browser. Cookies do not normally contain any information that would uniquely identify users, but the personal data we store about you may be linked to the information stored and obtained from cookies.We use both relational and permanent cookies on our website

 1. The names of the cookies we use on our website and the reasons for their use are listed below:
  1. On our website, we use Google Analytics and Adwords to recognize the computer { when the user visits the website / tracking user movement on our website / enabling the use of the shopping cart on the website / improving the usability of the website / analyzing the use of the website / managing the website / preventing fraud and improving the security of the website / adapting the website to each user / targeted advertising, according to the individual interests of specific users };
 2. Most browsers allow you to refuse to accept cookies – for example:
  1. in Internet Explorer ( version 10 ) you can block cookies by changing the cookie processing settings available by clicking „ Tools “, „ Internet options “, „ Privacy “ and then „ Advanced “;
  2. in Firefox ( Version 24 ) you can block all cookies by clicking on „ Tools “, „ Options “, „ Privacy “, then select „ in the drop-down menu Use custom history settings “ and clear the check box „ Receive cookies from websites “; and
  3. in Chrome ( version 29 ) you can block all cookies in the menu „ Adaptation and control “, where you click on „ Settings “, „ Show advanced settings “ and „ Content settings “ and then under the heading „ Cookies “ select „ Block websites the option to set any data “.

Blocking all cookies will have a negative impact on the usability of many websites. If you block cookies, you will not be able to use all functions on our website.

 1. You can delete cookies already stored on your computer – for example:
  1. in Internet Explorer ( version 10 ) you must delete cookies manually ( instructions on how to do this can be found here: http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. in Firefox ( Version 24 ) you can delete cookies by clicking „ Tools “, „ Options “ and „ Privacy “, then select „ Use custom history settings “, click on „ Show cookies “ and then click on „ Delete all cookies “; and
  3. in Chrome ( version 29 ) you can delete all cookies in the menu „ Customization and control “, where click „ Settings “, „ Show advanced settings “ and „ Delete browser data “ and before, before clicking „ Delete browser data “, select „ Delete cookies and other site data and extensions “.
 2. Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many websites.

Cookies